e-mail: danilov_vy@ukr.net
Посада: доцент.
Вчене звання: доцент.
Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Місце народження: с. Петрівське Таращанського р-ну Київської обл.

Напрямок наукових досліджень: Якісна теорія диференціальних та різницевих рівнянь.

Профілі у наукометричних базах:

Курси, що читалися викладачем, та відповідні факультети:

 • Вища математика з основами математичної статистики (географічний факультет)
 • Вища математика (географічний факультет)
 • Математичні методи з основами вищої математики і статистики (географічний факультет)
 • Математичні методи і моделі (географічний факультет)
 • Спецкурси (мех.-мат. факультет)

Працював на кафедрі загальної математики з 1981 по 2020 рр.

Біографія:

В.Я. Данілов у 1975 році закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціалізацією “Диференціальні рівняння”. В 1981 році закінчив заочну аспірантуру під керівництвом проф. Д.І. Мартинюка.
З 1979 по 1981 рік працював інженером та молодшим науковим співробітником НДС КДУ ім.Т.Г. Шевченка. З 1981 року працює асистентом кафедри загальної математики, а з 1988 року – доцентом.
В 1983 році захистив кандидатську дисертацію “Аналітичні методи дослідження систем різницевих рівнянь”.
Основні праці В.Я. Данілова присвячені дослідженню питань якісної теорії різницевих та диференціальних рівнянь. В своїх наукових дослідженнях, використовуючи метод прискореної збіжності та метод інваріантних многовидів, для нелінійної системи різницевих рівнянь з квазіперіодичними коефіцієнтами В.Я. Данілов встановив існування квазіперіодичного розв’язку, в околі якого вихідна система зводиться до лінійної системи зі сталими коефіцієнтами. Використовуючи методику, розвинуту в роботах А.М. Самойленка, вивчав інваріантні тороїдальні многовиди систем різницевих рівнянь з повільно змінною фазою. Для нелінійних систем різницевих рівнянь з малим додатнім параметром дослідив поведінку розв’язків даної системи на нескінченному інтервалі. Даний результат є аналогом другої теореми М.М. Боголюбова для систем різницевих рівнянь. Вивчав питання усереднення диференціальних рівнянь з випадковим збуренням на нескінченних проміжках та усереднення різницевих рівнянь на осі, досліджував умови асимптотичної еквівалентності систем різницевих рівнянь.
З 2003 по 2007 роки В.Я. Данілов працював на посаді заступника декана механіко-математичного факультету з навчальної роботи.
У 2009-2019 роках був обраний головою профспілкової організації механіко-математичного факультету.
В.Я. Данілов є автором понад 80 наукових та навчально-методичних праць. Є співавтором підручника та навчального посібника, виданих в 1991-96 роках колективом кафедри загальної математики. Також є співавтором 9-ти навчальних посібників з вищої математики для студентів природничих спеціальностей університетів і вищих навчальних закладів.
Нагороджений Почесними грамотами Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2002, 2010, 2017) та  Почесною грамотою Президії академії педагогічних наук (2018).

Голова Ради ветеранів механіко-математичного факультету з 2014 року.

Основні навчально-методичні та наукові праці:

Підручники та посібники:

 1. Вища математика для економістів (частина 1). Якісне дослідження економічних процесів за допомогою диференціальних  рівнянь. Данілов В.Я., Сизов А.І., Чімишенко С.М. – К.: ВІКНУ, 2019. – 93 с. (електронний ресурс)
 2. Методична розробка. Теорія ймовірностей і математична статистика. Данілов В.Я.Єршов А.В., Кушніренко С.В., К.:Прінт-Сервіс, 2013. – 80с.
 3. Теорія ймовірностей і математична статистика. Навчальний посібник. Данилов В.Я., Данілов В.Я., Пасенченко Ю.А. К.:Прінт-Сервіс, 201. – 158с.
 4. Навчальний посібник. Математична статистика. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2012 (у співавт. з Кушніренко С.В.).
 5. Навчальний посібник. Теорія ймовірностей і математична статистика. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2009 (у співавт. з Кушніренко С.В.)
 6. Навчальний посібник з вищої математики. Частина 1. Елементи лінійної алгебри та їх застосування в економіці. Розв’язування задач лінійної алгебри за допомогою електронних таблиць Microsoft Excel. – Київ.: КІБС, 2005 (у співавт. Данилов Вал.Я. Юхимчук С.В., Захарченко Л.М)
 7. Навчальний посібник з вищої математики. Частина 4. Диференціальні рівняння та їх застосування в економіці. – Київ.: КІБС, 2004 (у співавт. з Даниловим Вал.Я.)
 8. Навчальний посібник з вищої математики. Частина 2. Елементи диференціального числення функції однієї змінної для економістів. – Київ.: КІБС, 2003 (у співавт. з Даниловим Вал.Я.)
 9. Підручник для студентів природничих спеціальностей університетів і вищих технічних навчальних закладів. Вища математика у двох книгах. Книга 2. Спеціальні розділи за ред. проф. Кулініча Г.Л., 2003, вид-во “Либідь ” (у співавт. Кулініч Г.Л., Гординський Л.Д., Грисенко М.В., Бурим В.М., Таран Є.Ю.)
 10. Навчальний посібник з вищої математики. Частина 5. Елементи функції багатьох змінних для економістів.- Київ.: КІБС, 2001 (у співавт. з Даниловим Вал.Я.)
 11. Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу “Вища математика” (для проведення модульно-рейтингових робіт). Частина 1. Гординський Л.Д., Грисенко М.В.,Перегуда О.В., Київ, ВПЦ “Київський університет”, 2000. – 66с.
 12. Навчальний посібник з вищої математики. Елементи лінійної алгебри та їх застосування в економіці. – Київ.: КІБС, 2000 (у співавт. з Даниловим Вал.Я.)
 13. Збірник задач з математики для природничих факультетів університетів. В-во «Вища школа» (у співавт. Васильченко І.П., Лобанов А.І., Таран Є.Ю.)

Статті:

 1. Данилов В.Я., Данілов В.Я., Краснощок І.О. Застосування згорткових нейронних мереж для розпізнавання зображень вибірки CIFAR-10. Системні технології. Регіональний міжвуз. збірник наукових праць. Випуск 1 (107).  Дніпро, 2017. 5с.
 2. Данилов В.Я., Данілов В.Я.,Зінченко А.Ю. Системний підхід розв’язування прямих і обернених задач в системах з хаосом Системні дослідження та інформаційні технології .- 2017.-№2, 11с.
 3. V.Y. Danilov, O.E. Lavrova, O.M. Stanzhyts’kyi. Viscous Solutions of the Hamilton–Jacobi–Bellman Equation on Time Scales. Ukrainian Mathematical Journal. – 2017. – 69(7). – P. 1085-1106.
 4. Данілов В.Я., Ковальчук Т.В. Конвергенція в системах різницевих рівнянь.  Динамические системы. – Т. 2(30). – №1-2. –  2012, 8с.
 5. Данілов В.Я., Могильова В.В., Ткачук А.М. Про усереднення систем різницевих рівнянь на осі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. Випуск №2, 2008.
 6. Асроров Ф.А., Аззамов Т.Ж., Данілов В.Я. Експоненційна стійкість інтегральної множини. Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. Випуск №3, Київ, 2007.
 7. Данілов В.Я., Кравець В.І., Могильова В.В. Про існування та необмежену продовжуваність розв’язків систем диференціальних рівнянь з випадковою імпульсною дією. Вісник Одеського національного університету імені І. Мечникова. Математика Механіка, Т.12, вип. 7, 2007.
 8. Асроров Ф.А., Аззамов Т.Ж., Данілов В.Я., Могильова В.В. Необхідні умови існування інтегральної множини лінійної системи з довільною однорідністю. Наукові вісті НТУУ „КПІ”, №5, 2006.
 9. Данилов В.Я., Ищук В.В., Могильова В.В. Про усереднення на нескінченних проміжках диференціальних рівнянь з випадковим збуренням. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика, Механіка, 15-16, К.: ВПЦ „Київський університет”, 2006.
 10. Данилов В.Я., Ищук В.В., Кравець В.І., Могильова В.В. Умови асимптотичної еквівалентності систем різницевих рівнянь. Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. Випуск №2, Київ, 2006.
 11. Асроров Ф.А, Данілов В.Я., Могильова В.В. Про збурення твірного оператора голоморфної півгрупи обмеженим оператором і з відхиленням часу. Наукові вісті НТТУ „КПІ”, №1,2005.
 12. Данілов В.Я., Іщук В.В., Могильова В.В. Поведінка інваріантної множини дискретних систем при малих збуреннях. Вісник Вінницького політехнічного інституту, вип. 4, 2002.
 13. Данілов В.Я., Іщук В.В., Могильова В.В. Принцип зведення для систем різницевих рівнянь. Вісник Вінницького політехнічного інституту, вип. 2, 2000.
 14. Мартынюк Д.И., Данилов В.Я., Станжицкий А.Н. О периодических решениях систем дифференциальных уравнений со случайной  правой частью. Укр. мат.журнал, 1997, т.49, №2.
 15. Мартынюк Д.И., Данилов В.Я., Паньков В.Г. Вторая теорема Н.Н. Боголюбова для систем разностных уравнений. Укр. мат. журнал, 1996, т.48, №4.
 16. Митропольский Ю.А., Мартынюк Д.И., Данилов В.Я. О поведении решений нелинейных систем разностных уравнений в окрестности инвариантного тороидального многообразия. Укр.мат.журнал, 1989, т.41, №1.
 17. Мартынюк Д.И., Данилов В.Я. Условия существования асимптотически устойчивого инвариантного тора систем разностных уравнений. В сб.: Нелинейные краевые задачи математической физики. К., Ин-т математики АН УССР, 1989.
 18. Мартынюк Д.И., Данилов В.Я. Инвариантные тороидальные многообразия систем разностных уравнений с медленно меняющейся фазой. Докл. АН УССР, сер. А, 1981. №11.
 19. Мартынюк Д.И., Данилов В.Я. Приводимость систем разностных уравнений к диагональному виду. Докл. АН УССР, сер.А, 1980. №4.

Участь у конференціях

 1. The connection dissipation between the systems of differential and the corresponding  difference equations. MADEA -7, Azerbaijan-Turkey-Ukrainian International  Conference «Mathematical Analysis, Differential  Equation and their Applications», Abstracts, September 08-13, 2015, Baku- Azerbaijan, с.41-42 (Tkachuk A.)
 2. Принцип максимума Понтрягина для динамических систем на временних шкалах. VII International Scientific Conference  «Problems of  Differential  Equation, Аnalysis and Algebra», Aktobe, 8-9 October 2015, с.38-40 (Лаврова О.Е)
 3. Optimal control of  linear and nonlinear stochastic systems with quadratic on control cost functional . Международная научная конференция «Актуальные проблемы математики и математического моделирования» посвященная 50-летию создания Института математики и механики  АН КазССР, Алматы-2015,1-5июня, с.112-113 (Kravets V.I.)