Кафедра загальної математики механіко-математичного факультету -одна з ведучих кафедр по підготовці висококваліфікованих спеціалістів на природничих факультетах Київського, університету імені Тараса Шевченка. Викладачі кафедри працюють на хімічному, біологічному, географічному, геологічному, філософському факультетах, факультеті соціології та психології, Військовому інституті, Інституті міжнародних відносин та в Центрі підготовки іноземних громадян при Київському університеті. Викладачі кафедри: проф. Станжицький О.М., проф. Кулініч Г.Л., проф. Васильченко І.П., проф. Таран Є.Ю., доц. Гординський Л.Д., доц. Грисенко М.В., доц. Данилов В.Я., доц. Перегуда О.В., доц. Плахотник В.В., доц. Ільченко О.В., доц. Тищенко С.В. читають також спеціальні курси для студентів механіко-математичного факультету.

У видавництві “Либідь” колектив кафедри під редакцією професора Кулініча Г.Л. видав учбові посібники : “Вища математика: основні означення, приклади і задачі”. В 2-х частинах ( 1992 р. перше видання, 1994 р. друге видання); підручники: “Вища математика. Основні розділи” (1995 р.) “Вища математика. Спеціальні розділи” (1996 р.) для студентів природничих факультетів і вищих технічних навчальних закладів.

Різносторонні зв’язки викладачів кафедри з представниками природничих наук інших факультетів дозволили активно займатися моделюванням різних процесів та явищ в біології, хімії, геології, механіці суцільних середовищ, теорії оптимізації, теорії стохастичних диференціальних рівнянь, розробці методів розв’язку нелінійних диференціальних рівнянь з випадковими параметрами і відкрити в 1989 році на кафедрі спеціалізацію ” математичне моделювання”.

На кафедрі читаються та активно розробляються нові спеціальні курси та різні підходи до моделювання в природознавстві. Широкий спектр проблем природознавства, гідродинаміка та дифузійні процеси, пружньо-пластичний стан анізотропних тіл, теплові поля, реологічні моделі в біології та хімії, теорія стохастичних диференціальних рівнянь, методи математичної статистики, теорія масового обслуговування, теорія інволютів та векторні крайові задачі, теорія різницевих рівнянь та якісна теорія диференціальних рівнянь, взаємодія різних полів – всі вони можуть задовольнити самий вимогливий вибір студентів, які побажають здобути спеціалізацію “математичне моделювання”.

Колективом кафедри пiд редакцiєю проф. Г.Л. Кулiнiча були виданi пiдручник “Вища математика” у двох книгах (автори Г.Л. Кулiнiч, Є.Ю.Таран, I.П. Васильченко, Г.Й. Призва, В.В. Плахотник, Л.Д. Гординський, В.Я. Данилов, В.М. Шовкопляс, В.М. Бурим, М.В. Грисенко), навчальний посiбник у двох частинах “Вища математика: основнi означення, приклади i задачi” (автори Г.Л. Кулiнiч, Є.Ю. Таран, I.П. Васильченко, Л.О. Максименко, В.В. Плахотник, В.Я. Данилов, А.I. Лобанов, Г.Й. Призва ). У спiвавторствi з доц. С.В.Тищенком у видавництвi “World Scientific Publishing, Singapore” видано пiдручник “Linearity and the Mathematics of Several Variables”, 2000р., 445с., а також виданi три його рукописнi версiї (1995-1999рр.) для студентiв-iнженерiв Техаського унiверситету (Texas A M University, USA). Кафедра загальної математики пiдтримує тiсний зв’язок з вiддiлом теорiї випадкових процесiв Iнституту математики НАН України. Так, академiк НАН України А.В.Скороход розробив i прочитав в 1984р. курс лекцiй з фiлософських проблем математики для студентiв фiлософського факультету, а професор В.В.Булдигiн читав лекцiї в 1985-1987рр. на фiлософському i бiологiчному факультетах.

Проводяться спiльнi дослiдження з стохастичних диференцiальних рiвнянь, об’єднанi семiнари При кафедрi працює науковий семiнар “Побудова математичних моделей нерегулярних еволюцiйних детермiнованих i стохастичних систем та дослiдження властивостей їх розв’язкiв”. Доценти Г.Й.Призва i В.В.Плахотник неодноразово брали участь в органiзацiї i проведеннi олiмпiад рiзного рiвня для школярiв м. Києва i України.