e-mail: PeregudaO@knu.ua; perol@ukr.net

Посада: доцент, заступник декана з виховної роботи.
Вчене звання: доцент.
Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Місце народження: м. Житомир.

Напрямок наукових досліджень: теорія стохастичних диференціальних рівнянь, інваріантні множини стохастичних диференціальних рівнянь.
Профілі у наукометричних базах: Scopus, ORCID, Google Scholar

Curriculum Vitae

Курси, що читаються викладачем, та відповідні факультети/інститути:

 • Вища математика, напрям підготовки “Картографія” (географічний факультет)
 • Математика для економістів,  напрям підготовки “Міжнародні економічні відносин” (Інститут міжнародних відносин)
 • Теорія ймовірностей, напрям підготовки “Міжнародні економічні відносини” (Інститут міжнародних відносин)
 • Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів, напрям підготовки “Міжнародні економічні відносини” (Інститут міжнародних відносин)
 • Математика в економіці, напрям підготовки “Міжнародний бізнес” (Інститут міжнародних відносин)
 • Стохастичне моделювання в бізнесі,  напрям підготовки “Міжнародний бізнес” (Інститут міжнародних відносин)
 • Спецкурси (механіко-математичний факультет)

Біографія:

О.В. Перегуда у 1994 році закінчив механіко-математичний ф-т Київського університету імені Т.Г. Шевченка.
У 1998 році закінчив аспірантуру під керівництвом проф. Г.Л.Кулініча.
З 1994 року працював асистентом, а з 2003 року – доцентом кафедри загальної математики.
З 2003 року працює на посаді заступника декана з виховної роботи.
В 2001 році захистив кандидатську дисертацію за темою “Якісний аналіз стохастичних диференціальних рівнянь”.
О.В. Перегуда є автором понад 40 наукових та навчально-методичних робіт.
Лауреат премії для молодих вчених НАН України 2003 року.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Статті:

 1. Капустян О.В., Капустян О.А., Перегуда О.В., Романюк І.В. Одна лінійна багатозначна задача керування // Дослідження в математиці і механіці, 2019. –  Т.24, №2(34). –  с. 31-44
 2. Perehuda O.V., Rusina A.V. Aproximate synthesis of  distributed optimal control for hyperbolic equations with rapidly oscillating coefficients // Jornal of Mathematical Science,2018. –  Vol.228, № 3. – pp. 306-336
 3. Перегуда О.В., Ковтун О.І. Про поведінку розв’язків системи двох згасаючих стохастичних осциляторів. // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки, 2016. – №2. – с.15-18
 4. Pereguda O. V., Kovtun O. I. Research of the complete energy of mechanical system under random perturbation //  Proceeding  the sixth world congress “Aviation in the XXI-st centure” “Safety in Aviation and Space tehnologies”, 2014. –  V.1. –  pp.1.14.28-1.14.32
 5. Iovane G., Kapustyan O.V, Paliichuk L.S., Pereguda O.V.   On random attractor of semilinear stochastically perturbed wave equation without uniqueness // System research & information technologies, 2013. –  № 1. – pp. 87-96
 6. Перегуда О.В.,Ковтун О.І. Про застосування нестаціонарного проекційно-ітеративного методу для інтегральних рівнянь зі слабкою не лінійністю // Безпека інформації, 2011. – Т.16, №1. – с.36-40