2023-2024 навчальний рік

3 курс (16 студентів)

Курсовий проект з сучасних інформаційних систем та технологій

 1. Експерименти в контексті викладання математики (доц. Грисенко М.В.)
 2. Методи оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах дистанційної форми навчання математики (доц. Грисенко М.В.)
 3. Тестовий контроль як основа здійснення корекції результатів навчання учнів математики (доц. Грисенко М.В.)
 4. Особливості поточного оцінювання навчальних досягнень учнів з математики в умовах інтерактивного навчання (доц. Грисенко М.В.)
 5. Експериментальна перевірка результативності впровадження методичної системи навчання майбутніх фахівців з викладання математики (доц. Грисенко М.В.)
 6. Управління самостійною роботою студентів засобами інформаційних технологій у навчанні математичних дисциплін (доц. Грисенко М.В.)
 7. Створення навчально-методичних презентацій за допомогою штучного інтелекту (доц. Кушніренко С.В.)
 8. Методика вивчення окремих тем шкільного курсу геометрії за допомогою GeoGebra (доц. Кушніренко С.В.)
 9. Створення динамічних засобів наочності за допомогою GeoGebra (доц. Кушніренко С.В.)
 10. Стохастичний інтеграл Іто – модель дифузійної динамічної системи (доц. Ільченко О.В.)
 11. Вінерівський процес – математичний спосіб описання мікросередовища (доц. Ільченко О.В.)
 12. Пуассонівський процес (доц. Ільченко О.В.)
 13. Пропозиційне секвенційне числення та його реалізація (асист. Асроров Ф.А.)
 14. Пропозиційне резолюційне числення та його реалізація (асист. Асроров Ф.А.)
 15. Задача розфарбування графів та їх реалізація (асист. Асроров Ф.А.)
 16. Побудова графіків функцій в шкільному курсі математики (асист. Клімчук Т.В.)
 17. Застосування сучасних інформаційних технологій при викладанні деяких тем математики (асист. Шовкопляс Т.В.)

Курсовий проект з технології обчислювального експерименту

 1. Математика в технологіях обчислювального експерименту (асист. Шовкопляс Т.В.)

4 курс (17 студентів)

Курсовий проект з математичних основ захисту інформації

 1. Методика вивчення елементів теорії ймовірностей за допомогою прикладних задач у шкільному курсі математики (доц. Кушніренко С.В.)
 2. Мотиваційне використання народної мудрості при вивченні математики (доц. Кушніренко С.В.)
 3. Застосування рекурентних співвідношень (доц. Перегуда О.В.)
 4. Побудова та дослідження оптимального плану транспортної задачі (доц. Перегуда О.В.)
 5. Моделювання випадкових імпульсних переходів стохастичним інтегралом по пуассонівській мірі (доц. Ільченко О.В.)

Курсовий проект з методики викладання математики в середній школі

 1. Порівняльний аналіз шкільної математичної освіти в Україні та за кордоном (проф. Станжицький О.М.)
 2. Диференціальні рівняння у шкільному курсі математики (проф. Станжицький О.М.)
 3. Використання сучасних інформаційних технологій як засобу розвитку пізнавальних інтересів учнів (доц. Грисенко М.В.)
 4. Математичні моделі в управлінні бізнес процесами (доц. Грисенко М.В.)
 5. Методика викладання математики в країнах ЕС та інноваційні напрямки математичної освіти (доц. Грисенко М.В.)
 6. Використання зарубіжного досвіду для практико-орієнтованого вивчення теми «Похідна та її застосування» в класах гуманітарного та фізико-математичного спрямування (доц. Грисенко М.В.)
 7. Методика використання рефлексії на уроках математики, як засіб забезпечення психологічного комфорту старшокласників у період війни (доц. Грисенко М.В.)
 8. Сучасні методи та підходи в вивченні математики в закладах середньої освіти (доц. Грисенко М.В.)

Курсовий проект з цифрових освітніх ресурсів

14. Використання сучасних цифрових технологій в освітньому процесі   (асист. Асроров Ф.А.)

15. Цифрові освітні ресурси на уроках математики (асист. Асроров Ф.А.)

16. Особливості застосування сучасних цифрових освітніх ресурсів та платформ у викладанні математики (асист. Шовкопляс Т.В.)

17. Поєднання класичних методів викладання математики та застосування сучасних цифрових освітніх ресурсів у викладанні                    математики (асист. Шовкопляс Т.В.)

1 курс магістратури (4 студенти)

 1. Методика розв’язування систем рівнянь з параметрами (доц. Перегуда О.В.)
 2. Методика розв’язування нерівностей з параметрами (доц. Перегуда О.В.)
 3. Методика вивчення вибраних розділів алгебри та початків аналізу у закладах загальної середньої освіти (доц. Кушніренко С.В.)
 4. Елементи вищої математики у шкільному курсі математики (доц. Кушніренко С.В.)
 5. Класичні та евристичні методи розв’язування математичних задач (доц. Кушніренко С.В.)

2 курс магістратури (11 студентів)

 1. Інтеграція STEM-освіти в Україну: Світовий досвід та практичні рекомендації (проф. Станжицький О.М.)
 2. Методика застосування методу координат до розв’язування геометричних задач (доц. Перегуда О.В.)
 3. Прикладні задачі в шкільному курсі алгебри і початків аналізу як засіб мотивації (доц. Кушніренко С.В.)
 4. Евристичні методи навчання як засіб зацікавлення учнів математикою (доц. Кушніренко С.В.)
 5. Навчання математики в новій українській школі в контексті STEM-освіти (доц. Грисенко М.В.)
 6. Використання штучного інтелекту в закладах середньої освіти (асист. Чернова О.О.)
 7. Математичне моделювання у шкільному курсі математики як засіб мотивації (проф. Вижва З.О.)
 8. Математичне моделювання у шкільному курсі математики (проф. Станжицький О.М.)
 9. Створення дидактичних ігор з математики з допомогою ШІ (доц. Гончаренко Я.В.)
 10. Інтерактивні математичні моделі в навчанні математики (проф. Працьовитий М.В.)
 11. Методика навчання теорії ймовірностей та елементів математичної статистики в профільній школі (доц. Гончаренко Я.В.)

2022-2023 навчальний рік

3 курс

 1. Використання сучасних інформаційних технологій як засобу розвитку пізнавальних інтересів учнів
 2. Методика викладання математики в країнах ЕС та інноваційні напрямки математичної освіти
 3. Методика викладання початків математичного аналізу у старшій школі. Застосування похідної
 4. Методика викладання теми показникової та логарифмічної функції в старшій школі
 5. Методика викладання теми тригонометрія в старшій школі
 6. Математичне моделювання за допомогою рівнянь з параметрами
 7. Дослідження інструментів дистанційного викладання геометрії у середній школі
 8. Методика вивчення геометричних ймовірностей у профільних класах
 9. Класичні та евристичні методи розв’язування математичних задач
 10. Використання інтерактивних технологій на уроках математики
 11. Формування компетентностей учнів на уроках математики
 12. Методика навчання розв’язування задач
 13. Застосування похідної дослідження функцій
 14. Методика вивчення показникових та логарифмічних рівнянь
 15. Інтеграл у шкільному курсі математики
 16. Методика розв’язування олімпіадних задач
 17. Реалізація міжпредметних зв’яків на уроках математики в основній школі

4 курс

 1. Особливості викладання математики за типовою освітньою програмою в загальноосвітніх школах для учнів п’ятих класів
 2. Математичні моделі прогнозу розвитку ринку освітніх послуг
 3. Інтернаціоналізація математичної освіти в Україні
 4. Математичне моделювання рейтингового оцінювання в системі освіти
 5. Задача про p-медіану та її AMPL-реалізація
 6. Методика створення геометричних моделей для розв’язування алгебраїчних задач
 7. Візуалізація геометричних методів розв’язування прикладних задач з параметром
 8. Комп’ютерно орієнтовні підходи до викладання математичних дисциплін

1 курс магістратури

 1. Методика викладання математики у різних країнах світу
 2. Математичне моделювання на уроках математики
 3. Методика використання комп’ютерних програм для аналізу прикладних задач
 4. Використання Khan Academy для вивчення та популяризації математики
 5. Методика вивчення вибраних розділів алгебри та початків аналізу у закладах середньої освіти
 6. Елементи комбінаторики у шкільному курсі математики
 7. Метод математичної індукції в алгебрі
 8. Похідна та її застосування у шкільному курсі математики
 9. Елементи вищої математики у шкільному курсі алгебри і початків аналізу
 10. Використання елементів STEM – освіти на уроках алгебри і початків аналізу в сучасній школі
 11. Особливості використання методу доцільних задач під час вивчення показникової та логарифмічної функцій в курсі алгебри і початків аналізу профільної школи
 12. Створення електронного методичного посібника з теми «Первісна та інтеграл у шкільному курсі математики»
 13. Наближені обчислення у шкільному курсі математики

2 курс магістратури

 1. Диференціальні рівняння у шкільному курсі математики
 2. Математичне моделювання та аналіз випадкових механічних процесів
 3. Ігрові та інтерактивні технології у навчанні як засіб зацікавлення учнів математикою
 4. Евристичні методи навчання математики в школі
 5. Дослідження поведінки гармонічного осцилятора при випадкових збуреннях процесами типу “білого та дробового шумів”
 6. Особливості методики навчання математики у 5 класі за програмою НУШ та Інтелект України з використанням ІКТ
 7. Методика навчання логарифмічних рівнянь та нерівностей параметрами в закладах середньої освіти
 8. Методика вивчення тригонометричних та трансцендентних нерівностей в закладах загальної середньої освіти