e-mail: 1zagmat.tetyana1@knu.uafrom_tatyana@ukr.net

Посада: асистент.
Вчене звання: немає.
Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Напрямок наукових досліджень: нетерові крайові задачі, імпульсні крайові задачі, крайові задачі зі збуренням.
Профілі у наукометричних базах: Scopus, ORCID, Google Scholar
Curriculum Vitae

Курси, що читаються викладачем, та відповідні факультети/інститути:

 • Алгебра та аналітична геометрія (ННІ «Інститут геології»)
 • Математичний аналіз (ННІ «Інститут геології»)
 • Вища математика (ННЦ «Інститут біології»)
 • Вища математика (географічний факультет)

Біографія:

Шовкопляс Тетяна Володимирівна має 23 роки науково-педагогічного стажу в КНУ імені Тараса Шевченка, з вересня 2011 року обіймає посаду асистента кафедри загальної математики механіко-математичного факультету.

Т.В. Шовкопляс в 1996 році закінчила з відзнакою механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З листопада 1996 року по жовтень 1999 року навчалася у аспірантурі механіко-математичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка.    15 грудня 2003 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.37 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію на тему «Нетерові крайові задачі для імпульсних систем диференціальних рівнянь». Рішенням спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка на підставі прилюдного захисту дисертації Шовкопляс Т. В. присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння та видано диплом кандидата наук ДК № 023387 (рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 14 квітня 2004 року, протокол № 14-07/4).
Починаючи з листопада 1999 року працювала на посаді молодшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії «Диференціальних та інтегральних рівнянь» механіко-математичного факультету Київського національного університету. З 2005 року почала працювати на посаді наукового співробітника науково-дослідної лабораторії «Диференціальних та інтегральних рівнянь».

Викладає лекції та проводить практичні заняття для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини», ННІ «Інститут геології» та географічного факультету. Для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» розробила та впровадила новий курс з дисципліни  «Вища математика»; для студентів ННІ «Інститут геології» викладає лекції та проводить практичні заняття з навчальних дисциплін «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», «Математичний аналіз» та «Диференціальні рівняння». Крім того, проводила практичні заняття з навчальних дисциплін «Вища математика з основами математичної статистики», «Вища математика з основами інформатики» для студентів географічного факультету, «Основи вищої математики», «Вища математика» для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини» спеціальності 091 «Біологія».

Опублікувала  36   наукових    праць,  серед     яких    15    наукових  праць опубліковано  у  фахових  виданнях.  Після захисту кандидатської дисертації опублікувала у фахових виданнях 10 наукових праць. Шовкопляс Т. В. займається  дослідженням задач оптимального керування, вивчає  близькість на півосі розв’язків точних та відповідних усереднених систем у випадку лінійних за керуванням задач; вивчає нетерові крайові задачі, досліджує їх умови розв’язності, існування r-параметричної сім’ї розв’язків нетерових крайових задач.  На часових шкалах розглядає лінійні нетерові крайові задачі для систем динамічних рівнянь другого порядку,  досліджує їх умови розв’язності.

Брала участь у  міжнародних конференціях, дві з яких проводилися за кордоном, матеріали доповідей яких опубліковані:

 • O. Stanzhytskyi, V. Mogyluova, T. Shovkoplyas. Application of the Averaging Method to Optimal Control Problems of Systems with Impulse Action in non-Fixed Moments of Times. – International Workshop QUALITDE. – 2019, December 7-9, Tbilisi, Georgia, p. 184-188
 • T.V. Shovkoplyas. On the Solvability of One Class of Boundary Value Problems. – International Workshop QUALITDE. – 2015, December 27-29, Tbilisi, Georgia,  p. 133-135.

Керує курсовими роботами студентів, була керівником асистентської практики студентів магістрів, керує навчальною практикою з сучасних інформаційних систем і технологій та переддипломною виробничою практикою. Бере активну участь у громадському та організаційному житті факультету та університету.

Т.В. Шовкопляс є автором тридцяти двох наукових робіт.

Основні наукові праці:

Навчально-методичні розробки:

 1. Т. В. Шовкопляс.  Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Вища математика (Диференціальні рівняння)» для студентів природничих факультетів університету [Електронний ресурс].– 36 с. Режим доступу до публікації: http://www.mechmat.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/03/shovkoplias-metodychka-dyfrnia.pdf

Статті:

 1. T. V. Kovalchuk, V. V.  Mogilova, T. V. Shovkoplyas. The averaging method in the problems of optimal control by impulsive systems. // Nonlinear Oscillations.– 2019.– 22(1).– p. 86-97.
 2. Т. В. Ковальчук, Т. В. Шовкопляс. Критерій розв’язності лінійної нетерової крайової задачі для системи динамічних рівнянь на часовій шкалі // «Дослідження в математиці і механіці». – 2018.–    Т. 23, випуск 2(32).– С. 43-53.
 3. О. В. Ільченко, Т. В. Шовкопляс.  Про існування розв’язку стохастичних диференціальних рівнянь в частинних похідних параболічного типу з випередженням //  Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка, математика та механіка. – 2016. – № (1)35. – С. 27-32.
 4. О. В. Ільченко, Т. В. Шовкопляс.   Єдиність розв’язку стохастичних диференціальних рівнянь в частинних похідних параболічного типу з випередженням  //  Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка, математика та механіка. – 2015. – № (1) 33. – С. 45-48.
 5. Т. В. Шовкопляс. Умови біфуркація розв’язку крайової задачі.  //Динамические системы. – 2014. – Том 4, № 1-2 (32). – С. 109-120.
 6. Т.В. Шовкопляс. Достатні умови біфуркації розв’язку імпульсної крайової задачі зі збуренням. – Динамические системы. – 2010.– № 28.
 7. Т.В. Шовкопляс. Достатні умови виникнення розв’язку слабко-збуреної крайової задачі. – Динамические системы. – 2009.– № 27.
 8. Т.В. Шовкопляс. Нетерова імпульсна крайова задача та умови існування її розв’язку. – Доповіді НАН України. – 2008.- № 4.
 9. Т.В. Шовкопляс. Умови існування розв’язку нетерової крайової задачі для системи другого порядку. – Нелінійні коливання. – 2006. – Том 5, № 3.